POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej ……………………….. prowadzonej przez 3W S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Bukowa 13, 41-700 Ruda Śląska, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000405318, REGON: 241268500, NIP: 6412479943, o wysokości kapitału zakładowego: 2 527 320,00 zł.
 2. Przez użyte poniżej sformułowania rozumień należy:
  • 3W – Spółkę 3W S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Bukowa 13, 41-700 Ruda Śląska, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000405318, REGON: 241268500, NIP: 6412479943, o wysokości kapitału zakładowego: 2 527 320,00 zł.
  • Strona internetowa – serwis internetowy prowadzony przez 3W pod adresem: ………………………
  • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Strony internetowej, użytkująca Stronę internetową lub w inny sposób przekazująca 3W swoje dane osobowe za pośrednictwem sieci Internet,
  • Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1) RODO, tj. wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Newsletter – usługa umożliwiająca dostarczenie przez 3W bezpłatnych informacji handlowych Użytkownikowi – za jego uprzednią wyraźną zgodą na podany przez niego adres poczty elektronicznej,
  • Informacja handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 ust. 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tj. każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
  • Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. Pliki zazwyczaj zawierają nazwę Strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

2.  Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem Danych osobowych Użytkownika jest 3W S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Bukowa 13, 41-700 Ruda Śląska, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000405318, REGON: 241268500, NIP: 6412479943, o wysokości kapitału zakładowego: 2 527 320,00 zł. (dalej: Spółka).W każdym czasie możesz się z nami skontaktować w sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych      osobowych wysyłając do nas wiadomość e-mail pod adres: biuro@3wdb.pl lub listownie (ul. Bukowa 13, 40-70 Ruda Śląska).

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz ustawami szczególnymi, zawierającymi przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Zbieranie danych osobowych następuje w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej ………………… lub innych form komunikacji z 3W na odległość i może obejmować:
  • dane zbierane automatycznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej – dane logów Strony internetowej, przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji przez 3W prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na prowadzeniu działań statystycznych oraz prac rozwojowych, przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
  • dane zbierane za pośrednictwem dostępnego na Stronie internetowej formularza newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu dostarczaniu Użytkownikowi przez 3W Informacji handlowych, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w tym celu;
   • dane identyfikacyjne zebrane w trakcie kontaktu (np. pocztą e-mail, telefonicznie, korespondencyjnie lub prze Formularz kontaktowy), przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania umów zawartych Użytkownikiem lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, przez cały okres obowiązywania tych umów lub do czasu zamknięcia procesu obsługi zapytania, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy w związku ze skierowaniem zapytania;
   • dane zbierane w związku z udziałem w organizowanych przez 3W wydarzeniach, akcjach promocyjnych i programach lojalnościowych, na podstawie odrębnych regulaminów.
 1. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz istniejącego pomiędzy nami stosunku prawnego:
  • jeśli Dane osobowe znajdą się w dokumentacji księgowo – finansowej i rachunkowej 3W – dane przetwarzane są przez okres przewidziany w przepisach prawa lub 2 lata od upływu okresu przedawnienia roszczeń;
  • jeśli przetwarzamy Dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przez jej cofnięciem;
  • jeśli okres przetwarzania danych wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa – przez okres określony tymi przepisami.
  • w pozostałych przypadkach nie opisanych powyżej, co do zasady dane przetwarzamy przez okres 2 lat od upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 2. Dane Użytkownika mogą być przekazane następującym podmiotom:
  • podmiotom powiązanym z nami kapitałowo lub osobowo należącym do grupy kapitałowej 3W;
  • naszym pracownikom i osobom współpracującym z nami na innych podstawach niż umowa o pracę, którzy posługują się danymi w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych, cywilnoprawnych i publicznoprawnych. Nadmieniamy, że wszystkie osoby mające dostęp do Danych osobowych Użytkownika zostały zobowiązane do korzystania z nich zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach prawa, wewnętrznych regulacjach naszych i grupy 3W;
  • podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, bankowe i faktoringowe, podmiotom świadczącym pomoc prawną i podatkową;
  • dostawcom usług zewnętrznych, takich jak firmy logistyczne, kurierskie, obsługujące przesyłki – dane przekazywane są tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji wiążącej nas umowy;
  • dostawcom usług informatycznych i hostingowych oraz podmiotom zapewniającym obsługę serwisową używanych przez nas programów.
 1. Z zastrzeżeniem wyjątków prawnie przewidzianych, Użytkownik oraz osoba fizyczna, nie będąca Użytkownikiem, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@uodo.gov.pl lub na piśmie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Usługa Newsletter polega na cyklicznym i bezpłatnym przesyłaniu przez 3W na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o charakterze handlowym, dotyczących oferty handlowej 3W.
 2. Korzystanie z usługi Newsletter jest dostępne dla każdego Użytkownika po podaniu w części Strony internetowej, dotyczącej usługi Newsletter adresu e-mail, a następnie zaakceptowaniu zapisu do usługi Newsletter (poprzez kliknięcie przycisku “………………………….”). Po kliknięciu przycisku “………………” do Użytkownika zostanie przesłany mail aktywujący usługę Newsletter. Kliknięcie przycisku „Potwierdzam” powoduje aktywację usługi Newsletter i oznacza wyrażenia zgody na rozpoczęcie jej świadczenia.
 3. Aktywacja usługi Newsletter oznacza zgodę Użytkownika na przesyłanie przez Stronę internetową Informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także zgodę na wykorzystanie przez 3W telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu dokonywania czynności marketingu bezpośredniego oraz przekazywania Informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 4. Wyrażenie zgody przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do uruchomienia usługi Newsletter. Brak zgody oznacza, że usługa nie będzie mogła być świadczona. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z świadczenia usługi Newsletter poprzez ……………………….
 5. Rezygnacja z usługi Newsletter oznacza zgodę na zaprzestanie dalszego otrzymywania przez Użytkownika wiadomości, a także powoduje usunięcie danych Użytkownika z bazy odbiorców usługi Newsletter.
 6. Wszelkie treści przekazywane w ramach usługi Newsletter są objęte ochroną prawnoautorską. Prawa autorskie do ww. treści przysługują 3W, bądź innemu podmiotowi, od którego 3W uzyskała odpowiedni tytuł prawny do ich wykorzystywania.
 7. Użytkownik może złożyć reklamację na usługę Newsletter poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@3wdb.pl. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika składającego reklamację, opis nieprawidłowości oraz żądanie reklamacyjne. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez 3W wynosi 14 dni. O rozpatrzeniu reklamacji lub jego braku Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail.
 8. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów, może w sprawach dotyczących usługi Newsletter skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

3.  Pliki cookies

 

 1. Serwis korzysta z Plików cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej Pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony internetowej lub podmioty z nim współpracujące.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • niezbędne pliki cookies –pliki realizujące podstawowe funkcje strony, takie jak korzystanie z formularzy i nawigacji. Strona …………………………. nie będzie działać prawidłowo bez tych plików. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.
  • pliki cookies dotyczące analityki i środowiska użytkownika – wykorzystywane do zbierania przez 3W informacji o tym, w jaki sposób wykorzystywana jest Strona internetowa. Informacje te pomogą nam poprawić zawartość i użyteczność strony oraz określić działania wykonywane na stronie.
  • pliki cookies dotyczące reklam i kierowania treści do użytkownika – dzięki tym plików cookies personalizujemy informacje i reklamy, dopasowując je do działań użytkownika. Pliki cookies Google wykorzystywane są do określenia odbiorców działań remarketingowych w oparciu o zachowania użytkownika i ujawnione przez niego zainteresowania. Pliki cookies Google mogą być wykorzystywane przez podmioty współpracujące z ……………………, świadczące usługi reklamowe, co pozwala na wyświetlenie dopasowanej do użytkownika reklamy. Pliki te pomagają nam w tworzeniu personalizowanych reklam na portalu Facebook.
  • pliki cookies dotyczące preferencji – te pliki cookies umożliwiają stronie zapamiętanie informacji wpływających na zmianę wyglądu lub funkcjonowanie strony, np. w zakresie języka, którym posługuje się użytkownik.
 1. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. W celu zarządzania ustawieniami cookies Użytkownik powinien wybrać przeglądarkę internetową/ system i postąpić zgodnie z instrukcjami udostępnionymi przez przeglądarkę internetową lub system. Możliwe jest także automatyczne blokowanie Plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 2. Zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności pod poniższym linkiem, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: <Polityka ochrony prywatności Google Analytics>.
 3. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony internetowej.
 4. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 5. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

4.  Logi serwera

 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane tylko w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.